Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

Op deze pagina vindt u puntsgewijs informatie over meerdere onderwerpen.

De gemeenteraad komt bijeen in de raadzaal, maar vanwege de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan. U kunt de vergaderingen wel live volgen of op een ander tijdstip terugkijken.

Tijdens de commissievergaderingen kunt u meespreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Hiervoor meldt u zich aan bij de griffie. U krijgt dan ook uitleg over de werkwijze, maatregelen etc.

Als inwoner van de gemeente Bernheze kunt u uw stem laten horen. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er leeft binnen de gemeente.

Meepraten tijdens een commissievergadering
Tijdens commissievergaderingen heeft u vijf minuten de tijd om de commissie toe te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, moet u zich aanmelden bij de griffie via griffie@bernheze.org

Burgerinitiatief
Wilt u dat de gemeenteraad zich over een idee, probleem of oplossing buigt? Met een zogenaamd burgerinitiatief kunt u een onderwerp op de raadsagenda laten plaatsen. Hierbij gelden de volgende spelregels:

 • U bent 16 jaar of ouder
 • U woont in Bernheze
 • Uw agendapunt gaat over een onderwerp waar de gemeenteraad over mag beslissen
 • U heeft minstens 25 handtekeningen van Bernhezenaren ouder dan 16 jaar die uw initiatief ondersteunen
 • U dient een voorstel in bij de griffie (griffie@bernheze.org) met een duidelijke omschrijving en een toelichting op het hoe en waarom van uw voorstel.

Brief aan de gemeenteraad
Uiteraard kunt u een brief naar de gemeenteraad sturen. Dit is dan ook een goede manier om zaken onder de aandacht te brengen. Dit wil echter niet zeggen dat de raad uw probleem kan oplossen of het besluit van het college kan wijzigen. De raad kan het college echter wel aanspreken op het gevoerde beleid en om extra aandacht vragen. Schrijft u een brief aan de gemeenteraad, dan kunnen alle burgerleden en raadsleden deze lezen. Uw brief wordt niet openbaar op internet geplaatst.

Post voor de gemeenteraad kunt u ter attentie van de griffie sturen. U hoeft dus niet elk raadslid afzonderlijk een brief te sturen. Onze contactgegevens vindt u rechtsboven onder contact.

De raadsleden hebben een aantal mogelijkheden om hun rollen goed uit te voeren, bijvoorbeeld:

Initiatiefvoorstel
Raadsleden kunnen eigen voorstellen indienen, bijvoorbeeld over nieuw beleid of een verordening

Motie
Ieder raadslid kan een motie indienen, hierin staat vaak een wens, oordeel of verzoek, meestal gericht aan het college ban B&W.

Amendement
Een amendement is een voorstel om een voorgesteld besluit aan te passen. Als deze wordt aangenomen, dan wordt het voorgestelde besluit dus aangepast.

De gemeenteraad denkt dus altijd actief mee, beslist over alle grote plannen en bepaalt hoe de gemeente het beste rekening kan houden met de inwoners.

Om de inwoners van Bernheze goed te kunnen vertegenwoordigen, moeten de raadsleden weten wat er bij hen leeft. Daarom luisteren zij goed naar uw plannen, problemen en wensen.
Om de vier jaar kiezen de inwoners van Bernheze een nieuwe gemeenteraad. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan op een kandidatenlijst van een van de politieke partijen in Bernheze staan.

Luisteren
Alle informatie komt op verschillende manieren bij gemeenteraadsleden terecht. De raadsleden gaan op werkbezoek, hebben overleg met organisaties en vragen actief naar uw mening. U kunt zelf ook uw gemeenteraad informeren door contact op te nemen met een raadslid of uw mening te laten horen tijdens bijeenkomsten.

Meedenken
De gemeenteraad stelt zichzelf enkele doelen: wat willen we verbeteren en hoe gaan we dat doen? Deze doelen vertaalt de gemeenteraad in visie en beleid. Het college van B&W vertaalt dit beleid dan weer in concrete plannen. Sommige onderwerpen worden direct door het college van B&W zelf behandeld en anderen worden in de gemeenteraad besproken en vastgesteld.

Beslissen
De raadsleden bestuderen elk voorstel grondig en vormen er een mening over. Daarbij houdt ieder raadslid zoveel mogelijk rekening met de mening van de inwoners van Bernheze en wegen zij alle belangen af.

Controleren
Het is goed om plannen te maken. Maar het is nog beter om gemaakte plannen goed uit te voeren. Daarom controleert de gemeenteraad de uitvoering en of de kosten van een plan overeenkomen met de begroting.
De gemeenteraad polst of de plannen nog kloppen met de wensen van inwoners. En of de plannen passen in het beleid dat de gemeenteraad heeft opgesteld. Daarnaast controleert de gemeenteraad of het college van B&W zijn werk goed doet. Zij kunnen hierbij de hulp inschakelen van de rekenkamercommissie.

De gemeenteraad en de raadscommissies vergaderen acht tot tien keer per jaar in de raadszaal van het gemeentehuis. Zij buigen zich tijdens de vergaderingen over verschillende onderwerpen die de gemeente aangaan, bijvoorbeeld over belangrijke thema’s zoals jeugdzorg of bestemmingsplannen. Minimaal één week voor de vergadering wordt de agenda met de onderwerpen en stukken op de website geplaatst.

De vergaderingen zijn openbaar en normaal gesproken zijn inwoners en andere betrokkenen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. In verband met de corona-maatregelen is publiek momenteel niet toegestaan. De vergaderingen zijn wel live te volgen via internet.

Raadsvergaderingen worden live uitgezonden en zijn terug te kijken via deze website. Dit kan door in het menu hierboven naar 'vergaderingen' te gaan en daar de betreffende vergaderingen te openen.

Ondertiteling
Bij wijze van proef worden de raadsvergaderingen ondertiteld. U kunt de ondertiteling aan- en uitzetten met de "cc-knop" linksonder in de video.

Oudere vergaderingen
Wilt u oudere uitzendingen van vergaderingen opzoeken? Dat kan via onderstaande link.

https://channel.royalcast.com/bernheze

De gemeenteraad laat zich door verschillende commissies adviseren. De raad heeft drie raadscommissies ingesteld die over verschillende onderwerpen vergaderen.
De commissie Ruimtelijke Zaken, de commissie Maatschappelijke Zaken en de commissie Bestuur en Strategie. Elke raadscommissie adviseert aan de raad over onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie horen. De raadscommissies bestaan uit raadsleden en burgerleden. Burgerleden horen tot een politieke partij uit de raad en zijn vaak specialisten op bepaalde onderwerpen.

Tijdens commissievergaderingen heeft u vijf minuten de tijd om de commissie toe te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, moet u zich aanmelden bij de griffie. Dat kan met een e-mail aan griffie@bernheze.org.

De Commissie Bestuur en strategie geeft advies over de volgende onderwerpen:

 • algemene beleidscoördinatie
 • bestuurlijke zaken
 • openbare orde en veiligheid
 • communicatie/participatie
 • regionale samenwerking
 • informatisering en automatisering
 • de perspectiefnota
 • de jaarrekening
 • bestuursrapportages
 • de begroting
 • de nota reserves en voorzieningen

Voorzitter: Ezra Leeger
Commissiegriffier: Leandra Killian

De Commissie Ruimtelijke zaken geeft advies over de volgende onderwerpen:

 • volkshuisvesting
 • ruimtelijke ordening
 • natuur- en landschapsontwikkeling
 • grondzaken
 • bouwzaken
 • economische zaken
 • openbare werken
 • verkeer en vervoer
 • milieu- en afvalbeleid
 • groenvoorzieningen en eigendommen

Voorzitter: Frans van de Ven
Commissiegriffier: Steffan Vos

De Commissie Maatschappelijke zaken geeft advies over de volgende onderwerpen:

 • jeugd- en jongerenbeleid
 • accommodatiebeleid
 • ouderenbeleid
 • sport
 • recreatie en toerisme
 • bibliotheekwerk
 • internationale zaken
 • kunst en cultuur
 • mediabeleid
 • volksgezondheid
 • streekarchiefzaken
 • monumenten
 • onderwijs
 • sociale zaken

Voorzitter: Annemieke Boellaard
Commissiegriffier: Jolanda Braam

De griffie is de belangrijkste spil in uw contact met de gemeenteraad. U kunt met al uw vragen en opmerkingen over de gemeenteraad bij de griffie terecht. De griffie verzorgt de communicatie van de gemeenteraad en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk door de gemeenteraad en de raadscommissies te adviseren. Daarnaast organiseert de griffie werkbezoeken, bereidt ze vergaderingen voor, verspreidt (vergader)stukken en notities en maakt vergaderverslagen. De gemeenteraad stelt de leden van de griffie aan.

Samenstelling griffie

 • Griffier Leandra Killian (tevens commissiegriffier Bestuur & Strategie)
 • Raadsadviseur Jolanda Braam (tevens commissiegriffier Maatschappelijke Zaken en Ambtelijk secretaris rekenkamercommissie)
 • Raadsadviseur Steffan Vos (tevens commissiegriffier Ruimtelijke Zaken)
 • Griffiemedewerker Linda van Zoolingen

Het reglement van orde van de gemeenteraad van Bernheze regelt de orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad. U vindt het via de link:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bernheze/424399.html

De verordening op de raadscommissies van de gemeente Bernheze regelt de orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raadscommissies. U vindt het via de link:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bernheze/424396.html